Hassas Görevler Listesi

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek

Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması

Yüksek

İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda  bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların  tamamlanması

Dekan, Dekan Yardımcısı

Dekanın bulunmadığı zamanlarda Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek

Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı

Yüksek

Zamanında kurullara başkanlık etmek

Dekan Yardımcısı

Fakülte binalarının kullanım ve onarım planlarının yürütümü ile odaların dağıtımını koordine etmek

Fiziki sorunlar ile hak kaybının ortaya çıkması

Orta

Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak

Dekan Yardımcısı

Personelin yürüttüğü hizmetleri denetlemek

Günlük iş akışı ve idari işlerin aksaması, hak kaybının oluşması

Orta

İş akış süreçlerinin zamanında birimlerde yerine getirilmesi, belgelerin düzenlenmesi ve ilgili yerlere ulaştırılması, teknik kullanım cihazlarının zamanında bakımlarının gerçekleştirilmesi ve eksiklerin giderilmesi

Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreteri

Satın alma ve ihale çalışmalarını denetlemek

Personelin çalışma veriminin düşmesi, iş akışında aksaklıkların yaşanması

Yüksek

Bölüm ve idari birimlerle irtibat içerisinde ihtiyaç duyulan teçhizatın teminini usulüne uygun bir şekilde sağlamak ve bunun için gerekli yazışmaların takibini üstlenmek

Dekan Yardımcısı

Fakülte etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini destelemek

Hak kaybı

Orta

Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kaybın önlenmesi

Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri

İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak

Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü

Yüksek

Bölüm ve diğer idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü çerçevesinde güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak

Dekan Yardımcısı

Hazırlayan

 

 

Onaylayan

 

Şermin ERTAŞ

Fakülte Sekreteri

 

 

Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Dekan

** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta ve Düşük olarak belirlenecektir.

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Eğitim Öğretimden Sorumlu Dekan Yardımcısı

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek

Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması

 

Yüksek

İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması

Dekan, Dekan Yardımcısı

Dekanın bulunmadığı zamanlarda Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek

Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı

Yüksek

Zamanında kurullara başkanlık etmek

Dekan Yardımcısı

Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek

Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı.

Orta

Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi

Dekan Yardımcısı

Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak

Öğrenci-öğretim elemanı eşitsizliğinde verimli ders

vermeme. Öğrencilerin başarısızlık oranının yüksek olması

Orta

Öğretim elemanı temin etmek. Öğrenci sayılarının normalleşmesi için üst birimlerle irtibat halinde olmak.

Dekan Yardımcısı

Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışma ve takibin yapılması

İlgili imkanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin haklarının kaybı

Orta

Eğitim komisyonlarının iyi seçimi ve sıkı kontrol ile çalışmalarını sağlamak. Bölümlerden yardım almak.

Dekan Yardımcısı

Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek

Öğrenciler arasında asayişin bozulması yada haksızlık ortamının doğması

Yüksek

Soruşturmaların kanun ve nizamlara uygun yapılmasını kontrol etmek

Dekan Yardımcısı

Öğrenci sorunlarını dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak

Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve fakülte genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması.

Orta

Öğretim elemanlarının mümkün olduğunca genel sorunlarla ilgilenip idareyle çözüm arayışına girmeleri. Gerekli hallerde uzmanlardan yardım alınmalı.

Dekan Yardımcısı

Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetlemek

Öğrenciler arasında kanundışı faaliyetlerin baş göstermesi.

 

Orta

Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle sürekli irtibat halinde olmak. Kontrol mekanizmasını geliştirmek.

 

Dekan Yardımcısı

Hazırlayan

 

 

Onaylayan

 

Şermin ERTAŞ

Fakülte Sekreteri

 

 

Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Dekan

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Fakülte Sekreteri

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması

Görevin aksaması

Orta

Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması

Fakülte Sekreteri

Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması

Zaman kaybı

Düşük

Zamanında görevi yerine getirmek

Fakülte Sekreteri

Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması

Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı

Yüksek

Yapılan değişiklikleri takip etmek

Fakülte Sekreteri

Gizli yazıların yazılması

İtibar ve güven kaybı

Yüksek

Gizliliğe riayet etmek

Fakülte Sekreteri

Kadro talep ve çalışmaları

Hak kaybı

Yüksek

Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek

Fakülte Sekreteri

Bütçenin hazırlanması ve yönetimi

Bütçe açığı ve hak kaybı

Yüksek

Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi

Fakülte Sekreteri

Temizlik hizmetler ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak

Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi

 

Düşük

Günlük rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak.

Fakülte Sekreteri

Hazırlayan

 

 

Onaylayan

 

Şermin ERTAŞ

Fakülte Sekreteri

 

 

Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Dekan

** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta ve Düşük olarak belirlenecektir.

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek

Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması

Yüksek

İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme için idari birimlerle irtibata geçme

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Der programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak

Eğitim-öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi

 

Yüksek

Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek

Eğitim-öğretimin aksaması, mevcut öğretim üyelerine aşırı yük düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin zorunluluk haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın aktarılamaması

 

 

Orta

Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, Öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması

Bölüm Başkanı / Bölüm Başkan Yardımcısı

Bölüm faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerinin hazırlanmasını sağlamak

Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü

Orta

Bölüm akademik kurullarının zamanında toplanmasını sağlamak, dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü ve güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak

Bölüm Başkanı / Bölüm Başkan Yardımcısı

Erasmus, Farabi gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek

Öğrenci ve öğretim üyesi hak kaybı, verimin düşmesi, eğitimin istenen dinamizmi edinememesi ve monoton bir göründü oluşması

 

Orta

Bölüm Erasmus ve Farabi koordinatörü elemanların ilgili talepler ve gereklilikler çerçevesinde çalışmasını sağlama, yurt içi bağlantılar ve yurt dışı ile ikili anlaşmalar yapılmasını sağlama

Bölüm Başkanı / Bölüm Başkan Yardımcısı

Bölümde yapılması gereken seçim ve görevlendirmelerin Dekanlıkla irtibat kurularak zamanında yapılmasını sağlamak

Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılaması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama

Orta

Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli işbölümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, bunların sonuçlarını değerlendirmek, birim içi ve Dekanlık kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme yapmak

Mezun olarak öğrenci profilinde zayıflık, yetersizlik ve kalifiye olmayan diplomalı işsiz olgusuna direkt katkı

 

Orta

Birim akademik kurulunu sık sık toplamak, derslerin verimi ile ilgili geri bildirim almak, ilgili aksaklıkları çözmek, bölüm içinde çözülemeyen sorunların üst birime iletilmesini sağlamak

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Hazırlayan

 

 

Onaylayan

 

Şermin ERTAŞ

Fakülte Sekreteri

 

 

Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Dekan

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek

Eğitim ve öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı

 

Orta

İlgili paydaşlarla iletişimin canlı tutulması, şikâyetlerin alınması, çözümün zamanında sunulması

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek

Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması

Düşük

İlgili evrak ve yazışmaların zamanında iletilmesini sağlamak üzere denetim ve koordinasyonu yapmak, rapor ve izinlerin gereğini yerine getirmek

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında Dekanlığa ulaştırmak

Ek ders ödemelerinin aksaması, bu ödemeleri hesaba katarak işlem ve harcama yapan bölüm öğretim elemanlarının ödeme planlarında aksama yaşanması, gereksiz ödeme cezalarına maruz kalmaları

Yüksek

Ek ders ödemeleriyle ilgili bilgi, belge ve evrakın zamanında değerlendirilip, tanzim edilip ilgili birime iletilmesini sağlamak ve bunun için gerekli koordinasyonu yapmak

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Lisansüstü programların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak

Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilme konusunda geriye düşme

Yüksek

Enstitü ve idari birimlerle işbirliği içerisinde gerekli koordinasyonu sağlama

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Öğrenci danışmanlık hizmetlerini yapmak ve örencilerle toplantılar düzenlemek

Eğitim hedeflerine ulaşamama, bireysel sorunların artması, motivasyon eksikliği

Orta

Danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi ve periyodik olarak toplantı, seminer ve ilgili faaliyetlerin yapılmasını sağlamak

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Bilimsel toplantılar düzenlemek, bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırıcı teşvikte bulunmak

Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanması, kurumsal monotonluk, araştırma boyutunda yetersizlik ve zayıflık

Orta

Sempozyum, konferans ve panel gibi faaliyetler düzenlemek, düzenlenmesi için motivasyonda bulunmak, planlama yapmak ve çevrede ve ilgili yerlerde yapılmakta olan benzer faaliyetlerden birim personelini haberdar etmek, teşvik etmek, motive etmek ve yayın yapma ile ilgili bilgilendirme

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Hazırlayan

 

 

Onaylayan

 

Şermin ERTAŞ

Fakülte Sekreteri

 

 

Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Dekan

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Fakülte Kurulu toplantılarına katılarak bölümü temsil etmek

Bölüm ve Dekanlık arası iletişim zayıflığı, koordinasyon eksikliği ve idari işlerde aksama

Orta

Kurul toplantılarına katılmak, mazereti söz konusu ise, bunu iletmek ve yerine bölüm başkan yardımcısını vekil tayin etmek

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Sınav programlarının hazırlanması

Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması

Yüksek

Öğretim elemanlarıyla gerekli toplantıların yapılması, sınav programının zamanında yapılmasını sağlama ve uygulanmasını denetleme

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Akademik yıla başlamadan önce bölüm akademik toplantısı yapmak

Bölüm Öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, işbölümünün gereğince yapılamaması, işlerin aksaması

Orta

Akademik dönem başında gerekli akademik kurul toplantılarının yapılmasını sağlamak

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Dönem sonu akademik ve genel durum değerlendirme toplantısının yapılması

Akademik kurumsal hedeflerden sapma, başıboşluk duygusunun ve görünümünün oluşması, motivasyon eksikliği, verim düşüklüğü

Orta

Her akademik dönem sonunda süreçle ilgili eğitimsel, sosyal ve ilgili her bakımdan değerlendirmelerin yapıldığı, ilgili durum, bilgi ve şikâyetlerin üst birime iletildiği toplantılar

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

Hazırlayan

 

 

Onaylayan

 

Şermin ERTAŞ

Fakülte Sekreteri

 

 

Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Dekan

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Bölüm Öğretim Elemanları

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek

Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve

yetkinlikte sorunlar yaşanması

Yüksek

Bölüm öğretim üyelerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti

bağlamında iletişim kurulması

Bölüm Öğretim Elemanları

Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak

Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrenci hak kaybı

 

Yüksek

Bölüm akademik çalışmalarının başkanlık ve üyeler arasında kurulan bir koordinasyonla yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel ve yetkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup eşgüdüm sağlanması

Bölüm Öğretim Elemanları

Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamlarına yardımcı olmak

Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması, öğrencinin çevreyle ve kurumla uyum halinde bir öğrenim süreci yaşanmasında aksaklıklar yaşanması

 

Orta

Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim üyeleri/elemanlarının öğrencilere gerekli ve yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek sunulması

Bölüm Öğretim Elemanları

Dekanlık ve Bölüm Başkanlığının ön gördüğü toplantılara (eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel) katılmak, faaliyetlere destek vermek

Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan Dekanlık- Bölüm koordinasyonunda aksamalar doğması ve gerekli bilgi ve iletişim ağının sağlanamaması

 

 

Orta

Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin dinamizme edilebilmesi için öğretim üyelerine yazılı ve şifahen toplantıların önceden bildirilmesi, üyelerin de mazeretlerini önceden bildirmeleri

Bölüm Öğretim Elemanları

Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olmak

Kurumsal hedeflerin en önemli kısımlarından olan akademik araştırmaların makul bir düzen ve sayıda yapılmaması, kamu zararı

 

 

Orta

Öğretim üyelerinin dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel çalışmalar yürütmelerinin kurumsal hedefler için öneminin toplantılarda vurgulanması, bu bağlamda dönem dönem verilerin toplanması, gerekli araştırmalar için destek sunulması

Bölüm Öğretim Elemanları

Bölümde eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalara destek vermek

Bölüm akademik ve idari faaliyetlerde aksama, koordinasyon eksikliği ve kamu zararı

 

Yüksek

Kurumun dönemsel çalışmalarının güncellenmesi ve ileriye taşınması için eşgüdümün öneminin vurgulanması ve bu yönde belli kriterlerin düzenliliği için çaba sarf edilmesi

Bölüm Öğretim Elemanları

Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek

Kurumun ulusal ve uluslar arası düzeyde akademik kaliteye ulaşmasında aksaklıklar yaşanması,kurum için akademik hedefleri ulaşılamaması, mezun profilinde

gerekli yetkinliğin sağlanamaması

 

Yüksek

Belirlenen Farabi, Erasmus ve Mevlana değişim programı koordinatörlerinin yurt içi ve dışı öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlaması

Bölüm Öğretim Elemanları

Hazırlayan

 

 

Onaylayan

 

Şermin ERTAŞ

Fakülte Sekreteri

 

 

Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Dekan

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Bölüm Öğretim Elemanları

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine

Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya

Kontroller)

Hassas Görevi Olan

Personel Ad-Soyad

Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, çalışma odasının kullanılması ve korunması konusunda ilgililere yardımcı olmak

Kamu zararı, kurumsal hedeflere ulaşmada aksamalar, hak kaybı

Yüksek

Bölüm öğretim üyelerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması, kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması

Bölüm Öğretim Elemanları

Fakültenin Etik Kuralları'na uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek

Akademik hedeflerden sapma, idari koordinasyonda aksaklıklar, kurumsal yetkinlik ve temsil sorunu

Yüksek

Öğretim üyelerinin ilgili değer ve normları koruma ve uygulama bağlamında hassasiyet göstermeleri bağlamında bilgilendirilmesi, kriterlerin uygulanmasının denetlenmesi

Bölüm Öğretim Elemanları

Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanının vereceği akademik ve idari işleri yapmak

Akademik ve idari işlerde aksama

Yüksek

Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı Dekan ve Dekan yardımcılarının vereceği akademik ve idari işleri titizlikle yerine getirir. Mazereti olması halinde bunu önceden bildirir.

Bölüm Öğretim Elemanları

Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak

Hak kaybı, kamu zararı vs.

Yüksek

Kâğıt, tebeşir, board marker vs. araçları ihtiyacı oranında kullanılır. Gece derslerinden sonra sınıftan çıkarken lambaları, bilgisayarları ve projeksiyonları kapatır. İsrafa dair tespitlerini üst birimlere bildirir.

Bölüm Öğretim Elemanları

Fakülteyi temsil eden öğrenci gruplarına önderlik etme

Spor Faaliyetlerinde aksama, sporcu öğrenciler arası sorunlar çıkma riski

 

Orta

Dekanlık tarafından görevlendirilen araştırma görevlileri fakülteyi temsil eden spor takımlarının hazırlanmasında antrenörlük danışmanlık vs. görevleri üstlenir

Bölüm Öğretim Elemanları

Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak ve sınavlarda gözetmenlik yapmak

Ders ve Sınav programlarında ve akademik işleyişte aksama

Orta

Bölüm sınav ve ders programlarını hazırlayacak komisyona yardımcı olmak

Bölüm Öğretim Elemanları

Hazırlayan

 

 

Onaylayan

 

Şermin ERTAŞ

Fakülte Sekreteri

 

 

Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Dekan

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Maaş Tahakkuk Birimi

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine

Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya

Kontroller)

Hassas Görevi Olan

Personel Ad-Soyad

Maaş ve ekders hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi

Hak kaybı oluşması

Yüksek

Birimler arası koordinasyon sağlanması

Maaş Tahakkuk Birim Personeli

Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması

Kamu ve kişi zararı

Yüksek

Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi

Maaş Tahakkuk Birim Personeli

Dekanlığın bütçesini hazırlamak

Bütçe eksik hazırlanırsa kamudan gelen para eksik olur

Yüksek

Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi

Maaş Tahakkuk ve Satunalma Birim Personeli

Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak

Kişi zararına sebebiyet verme Kaç ay ya da yıl verilmediyse o kadar kişiye ödeme yapmak

Yüksek

Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi

Maaş Tahakkuk Birim Personeli

Ödeme emri belgesi düzenlemesi

Kamu zararına sebebiyet verme riski

Yüksek

Kontrollerin doğru yapılması

Maaş Tahakkuk ve Satınalma Birim Personeli

SGK’na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi

Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası

Yüksek

Hata kabul edilemez.

Maaş Tahakkuk Birim Personeli

Hazırlayan

 

 

Onaylayan

 

Şermin ERTAŞ

Fakülte Sekreteri

 

 

Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Dekan

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Taşınır Kayıt Birimi

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi

Mali kayıp menfaat sağlama, yolsuzluk

Yüksek

Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek

 

Kamu zararına sebebiyet verme riski

 

Yüksek

Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi

 

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak

Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi kamu zararı

 

Yüksek

Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması

 

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak

Kamu zararına sebebiyet verme riski

Yüksek

Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek

Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu

 

Yüksek

 

Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak

 

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak

Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp

Yüksek

Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak

 

Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı

 

Yüksek

Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi

 

Taşınır Kayıt Yetkilisi

 

Hazırlayan

 

 

 

Onaylayan

 

 

Şermin ERTAŞ

 

 

 

      Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Fakülte Sekreteri

 

 

Dekan

 

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Personel İşleri Birimi

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

 

2547, 657 ve 2914 Sayılı Kanun uyarınca yapılan işlemler

 

Hak kaybı

 

Yüksek

 

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması

Personel İşleri Birim Personeli

Akademik personel göreve başlama, ayrılma/ilişik kesme işlemleri

Hak kaybı, İtibar Kaybı, Zaman Kaybı

Yüksek

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması. Personelin tüm özlük işleri ile ilgili bilgi vebelgelerin ilgili üst birime bildirilmesi

Personel İşleri Birim Personeli

Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemleri

 

Hak kaybı

 

Yüksek

 

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması

Personel İşleri Birim Personeli

Akademik/İdari Personel Soruşturma İşlemleri

Zaman Kaybı, Cezai Yaptırım.

Yüksek

2547 ve 657 sayılı Kanunlar Uyarınca tüm işlemleri titizlikle takip edilir

Personel İşleri Birim Personeli

Akademik kadrolar ile ilgili ilan çalışmaları

Hak kaybı

Yüksek

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması

Personel İşleri Birim Personeli

Fakülte kadrosunda olan personelin SGK tescil işlemleri

Hak kaybı

Yüksek

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması

Personel İşleri Birim Personeli

İzin İşlemleri

Hak kaybı

Düşük

Tüm Personelin Yıllık İzin Matbu Formları, Yurtdışı İzinOlurları, Doğum Sonrası ve askerlik için izin olurları

 

Süreli yazıları takip etmek

Hak kaybı

Yüksek

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması

Personel İşleri Birim Personeli

Büroya gelen evrakların genel takibini yapmak

Hak kaybı

Yüksek

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması

Personel İşleri Birim Personeli

 

Mal Bildirim Formları

Cezai Yaptırım. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesesi. Soruşturma

 

Düşük

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması. Tüm Personelin Mal Bildirim Formlarının Takip Edilmesi

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan

 

 

 

Onaylayan

 

 

Şermin ERTAŞ

 

 

 

      Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Fakülte Sekreteri

 

 

Dekan

 

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Sekreterlikler

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretim üyelerine bildirmek, kurul kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi

Toplantıların aksaması veya yapılamaması, Karışıklığa sebebiyet vermek

Orta

İş akışının titizlikle takibi

Birim Sekreter

Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak

İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması

Yüksek

Evrakların takibi

Birim Sekreter

Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek

 

Hak kaybı

 

Yüksek

Yapılan işin önemine dair idrakin tekrar gözden geçirilmesi

Birim Sekreter

Yazıları titizlikle takip etmek

Hak kaybı

Orta

Süreli yazılara zamanında cevap verilmesi

Birim Sekreter

Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak

Çalışma veriminin düşmesi

Orta

İşlerin zamanında yapılması

Birim Sekreter

 

 

Hazırlayan

 

                                                                                                                                                     Onaylayan

 

Şermin ERTAŞ

 

                                                                                          Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Fakülte Sekreteri

                                                                                                                                     Dekan

** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta ve Düşük olarak belirlenecektir.

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Satınalma Birimi

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Satın alma evrakının hazırlanması

Kamu zararı satın alma uzar, alım gerçekleşmez

Yüksek

Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi

Satınalma Birim Personeli

 

 

İhale ve satın alma çalışmaları

Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama

 

 

Yüksek

Gizliliğe önem vermek, personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, ödenek durumunun kontrolü, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması

 

 

Satınalma Birim Personeli

Bütçe Hazırlanması

Bütçe açığı verilmesi, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksaması

Yüksek

Hazırlayan personelin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması, gelecek yıllarda olacak harcamaların öngörülebilmesi

 

Satınalma Birim Personeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan

 

 

 

Onaylayan

 

 

Şermin ERTAŞ

 

 

 

      Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Fakülte Sekreteri

 

 

Dekan

 

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Öğrenci İşleri

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Hassas Görevler

 

 

 

 

Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek

Hak ve zaman kaybı

Yüksek

Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi

Öğrenci İşleri Birim Personeli

Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak

Çalışma veriminin düşmesi

Yüksek

Çalışma veriminin düşmesi

Öğrenci İşleri Birim Personeli

Öğrenci disiplin işlemlerini takip edip, ilgili birimlere bilgi vermek

Yasalara uymama ve düzenin bozulması

Yüksek

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması

Öğrenci İşleri Birim Personeli

Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını takip etmek ve yerine getirmek

Hak ve zaman kaybı

Yüksek

Yapılan değişiklikleri takip etmek ve zamanında görevi yerine getirmek

Öğrenci İşleri Birim Personeli

Stajlarla ilgili duyuruların yapılması bununla ilgili her türlü yazışmaların yapılması - ve yılsonunda mezun olabilmek için gerekli belgelerin Fakülte Web sayfasında duyurulmasını sağlayarak formların zamanında doldurularak takibinin yapılması ve mezuniyet belgelerini hazırlamak

 

 

 

Öğrenciler stajlarına zamanında başlayamaz, hak ve zaman kaybı olur

 

 

 

 

yüksek

 

 

 

Öğrenci kayıtlarının ve duyuruların zamanında yapılması

Öğrenci İşleri Birim Personeli

 

Hazırlayan

 

 

 

Onaylayan

 

 

Şermin ERTAŞ

 

 

 

      Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Fakülte Sekreteri

 

 

Dekan

 

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Evrak Kayıt Birimi

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Gelen evrakların kaydetmek ve genel takibi yapmak

Zaman, güven ve hak kaybı

Yüksek

Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması.

Evrak Kayır Birim Personeli

Giden evrakları takip edip dağıtımını zimmetle yapmak

 

İşlerin aksaması ve evrak kaybı

 

Yüksek

 

Evrakların takibi ve zimmetlerin yapılması.

Evrak Kayır Birim Personeli

Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek.

Hak kaybı aranan bilgi ve belgeye ulaşılmaması

Yüksek

Yapılan işe özen gösterip ve dikkat etmek.

Evrak Kayır Birim Personeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan

 

 

 

Onaylayan

 

 

Şermin ERTAŞ

 

 

 

      Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Fakülte Sekreteri

 

 

Dekan

 

 

 

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Alt Birim: Bilgi İşlemTeknik Servis

Hassas Görevler

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemlerveya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

 

 

 

 

PC Bakım Onarım

Kamu zararına sebebiyet verme riski, lisanssız program kullanma riski, kurumda tamiri mümkün olan bilgisayarların hurdaya ayrılma riski, kuruma teknik özellikleri uygun olmayan bilgisayar alma riski, kurumda bilgisayar arızasını sebep gösterip iş akışını engelleme riski, arızaların zamanında giderilememe dolayısıyla iş sürekliliğinin sekteye uğraması.

 

 

 

 

 

Yüksek

Arızalanabilecek parçaların yedeklerinin bulundurulması, birimlerde UPS bulundurulması.

 

 

 

 

 

Bilgi İşlem Birim Personeli

Ağ ve Sistem Güvenliği

Kamu zararına sebebiyet verme riski, kurumsal imajın zarar görmesi, kötü amaçlı kişilerin sistemin açıklarından yararlanarak ağ ve sisteme zarar verme ve ele geçirme riski, internet ve sunucu alt yapısını kullanan tüm uygulamaların sekteye uğrama veya durma riski.

 

 

 

Yüksek

Güvenlik Duvarı, Anti virüs programı uygulamaları yüklenmeli ve kontrolleri sağlanmalıdır.

 

 

 

Bilgi İşlem Birim Personeli

 

Hazırlayan

 

 

 

Onaylayan

 

 

Şermin ERTAŞ

 

 

 

      Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Fakülte Sekreteri

 

 

Dekan

 

** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta ve Düşük olarak belirlenecektir.

background image